logo bip.gov.pl

 PCPR w Częstochowie

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Informacje Podstawowe / Strona główna
1.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CZĘSTOCHOWIE

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CZĘSTOCHOWIE

      Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2016 nr 119, poz. 1) informuję, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9, tel. 34/3229206,
fax. 34/3229207; e-mail: sekretariat@pcprczwa.pl.

2.     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie  wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez
e-mail
iod@pcprczwa.pl.

3.     Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

a)     realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej,

b)    realizacji zadań z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

c)     realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

d)    realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowane
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

e)     realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku
o Karcie Polaka,

f)      obsługi praw pracowniczych,

g)     procesów rekrutacji,

h)    dostarczania Instytucji usług i praw.

 

na podstawie art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

4.     Dane osobowe mogą być przekazane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach
o archiwizacji.

6.     Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania.

7.     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 


Podmiot udostępniający informację: PCPR w Częstochowie
Za treść odpowiada: Katarzyna Kuter
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Kuter
Data wytworzenia informacji: 2018-05-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-29
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-15 09:26

rejestr zmian publikacji »

2.

Witamy!


Podmiot udostępniający informację: PCPR w Częstochowie
Za treść odpowiada: -
Osoba, która wprowadziła dane: Miłosz Kopel
Data wytworzenia informacji: 2004-09-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2004-09-30
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-20 19:22

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj