logo bip.gov.pl

 PCPR w Częstochowie

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Załatwianie Spraw / Sekcja Pomocy Instytucjonalnej
1.

Do podstawowego zakresu działania Sekcji Pomocy Instytucjonalnej należy:

1)             zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;

2)         weryfikacja, kompletowanie dokumentów i przygotowanie skierowań do placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu powiatu częstochowskiego;

3)          sporządzanie projektów opinii w sprawie możliwości przeniesienia dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo-wychowawczej do innej placówki opiekuńczo-wychowawczej tego samego typu;

4)             prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych;

5)             prowadzenie czynności związanych z kontrolą w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

6)             prowadzenie spraw osobowych dyrektorów podległych placówek opiekuńczo – wychowawczych;

7)             powołanie centrów administracyjnych do obsługi placówek opiekuńczo – wychowawczych;

8)             przygotowywanie projektów porozumień w sprawach umieszczania dzieci
w instytucjonalnej pieczy zastępczej i ponoszenia wydatków za ich pobyt, z właściwymi powiatami i gminami;

9)       prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w instytucjonalnej pieczy zastępczej;

10)         prowadzenie spraw związanych z ponoszeniem opłaty za pobyt dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej;

11)       współpraca z zakładem opiekuńczo-leczniczym, zakładem pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładem rehabilitacji leczniczej przy dokonywaniu oceny sytuacji dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców umieszczonego w tych zakładach przez sąd;

12)         dokonywanie rozliczeń dotacji udzielanych z budżetu powiatu;

13)         współpraca z Zespołem ds. Pieczy Zastępczej;

14)     sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z  zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

15)       opracowanie, realizacja oraz koordynowanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;

16)        prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;

17)         przygotowywanie projektów decyzji o odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej osób które zamieszkały w ww. jednostkach przed 01.01.2004 r.;

18)         analiza problemów występujących w placówkach pomocy społecznej i pieczy zastępczej;

19)         rozpatrywanie spraw indywidualnych mieszkańców domów pomocy społecznej i wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych;

20)         prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

21)         sprawowanie nadzoru nad ośrodkami wsparcia, domami pomocy społecznej;

22)         sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej;

23)        pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

24)        realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

25)         współpraca z ośrodkami adopcyjno – opiekuńczymi, sądem, kuratorami, policją, współpraca ze środowiskiem lokalnym, szkołami, ośrodkami pomocy społecznej;

26)       przygotowywanie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie i jego nadzór;

27)        organizacja i nadzór nad pracą stanowisk komputerowych oraz siecią komputerową PCPR;

28)        organizacja i nadzór nad pracą urządzeń technicznych w pomieszczeniach Centrum;

29)      zaopatrzenie w materiały, sprzęt biurowy i środki ochrony osobistej dokonywane zgodnie z ustawą prawo o zamówieniach publicznych;

30)         prowadzenie dokumentacji i dokonywanie zakupów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;

31)         organizacja i nadzór pracy w systemie informatycznym POMOST;

32)      opracowanie i bieżące aktualizowanie strony internetowej PCPR, w tym zamieszczanie informacji nt. realizowanych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z EFS;

33)         rozpoznawanie sposobów i możliwości finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej
i pieczy zastępczej z funduszy zewnętrznych;

34)       pozyskiwanie środków finansowych z funduszy zewnętrznych w tym z środków Unii Europejskiej przeznaczonych na podniesienie standardu świadczeń pomocy społecznej i pieczy zastępczej w powiecie częstochowskim;

35)        opracowywanie i przygotowywanie projektów, wniosków o dofinansowanie dotyczących pozyskiwania środków z Unii Europejskiej;

36)        organizowanie działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

37)        przygotowywanie procedur rekrutacji oraz rekrutacja uczestników do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

38)         przygotowywanie pism urzędowych związanych z realizacją projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej;

39)         prowadzenie dokumentacji związanej ze uczestnikami projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

40)         współpraca i realizacja porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy
o współpracy przy realizacji projektu „Drużyna Powiatu”;

41)         współrealizacja projektu „Drużyna Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z partnerami;

42)         kontrola dokumentów partnerów związanych z realizacją projektu;

43)         organizowanie i wdrażanie działań skierowanych do uczestników projektów realizowanych w ramach środków Unii Europejskiej;

44)     prowadzenie czynności związanych z kontrolą w centrach administracyjnych do obsługi placówek opiekuńczo – wychowawczych.

45)         prowadzenie spraw organizacyjnych dotyczących funkcjonowania Centrum;

46)         organizowanie konferencji, narad, szkoleń i doskonalenia kadr pomocy społecznej;

47)         prowadzenie spraw kadrowych pracowników;

48)         prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników;

49)         organizowanie działalności socjalnej dla pracowników Centrum w ramach posiadanych środków;

50)         prowadzenie archiwum zakładowego Centrum;

51)         wdrażanie i koordynowanie systemu kontroli zarządczej w Centrum;

52)         sporządzanie i przekazywanie sprawozdań statystycznych;

53)         opracowywanie i przekazywanie sprawozdań zbiorczych;

54)       kontynuowanie i rozwijanie współpracy powiatu częstochowskiego z powiatami partnerskimi w zakresie działań Centrum;

55)        współpraca z organizacjami pozarządowymi;

56)        realizacja innych zadań na polecenie Dyrektora PCPR.


Podmiot udostępniający informację: PCPR w Częstochowie
Za treść odpowiada: Katarzyna Kuter
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Kuter
Data wytworzenia informacji: 2017-02-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-02-09
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-09 11:56

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj