logo bip.gov.pl

 PCPR w Częstochowie

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Załatwianie Spraw / Zespół Pieczy Zastępczej
1.

Do podstawowego zakresu działania Zespołu d/s Pieczy Zastępczej należy:

 
   1)        opracowywanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających      między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych;

2)        zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka;

3)       organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia;

4)    tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin pomocowych;

5)        organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych i dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;

6)        organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie warunków do powstawania:

a)   grup wsparcia,

b)   specjalistycznego poradnictwa;

7)        zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich;

8)      sporządzanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia  funkcji rodziny zastępczej  lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

9)        sporządzanie diagnozy psychofizycznej dziecka umieszczanego w pieczy zastępczej;

10)    sporządzanie, na wniosek starosty opinii, w zakresie możliwości sprawowania przez rodzinę  zastępczą pieczy zastępczej nad dzieckiem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

11)    kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka;

12)    prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

13)    kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;

14)    organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

15)    zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym
i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka;

16)    organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;

17)    zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;

18)    zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;

19)    organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;

20)   współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;

21)   prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;

22)    zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;

23)    dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz formułowanie opinii do sądu dotyczącej zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

24)    przygotowywanie projektów opinii dotyczących:

  • zasadności przysposobienia dziecka,
  • kontaktów dziecka z rodziną biologiczną i wpływie tych kontaktów na dziecko,
  • zasadności przysposobienia związanego ze zmianą miejsca zamieszkania dziecka na miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mającej na celu stwierdzenie, że przysposobienie to leży w jego najlepszym interesie,
  •  zasadności wspólnego umieszczenia rodzeństwa w rodzinie przysposabiającej,
  • możliwości nieumieszczania wspólnie rodzeństwa w rodzinie przysposabiającej
  • z powodu nie znalezienia kandydata do przysposobienia rodzeństwa.

25)    przygotowywanie projektów wniosków do sądu o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka celem uregulowania jego sytuacji prawnej
w przypadku, gdy od umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej upłynęło 18 miesięcy;

26)    prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;

27)    przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

28)   zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;

29)    przygotowanie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;

30)    zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

31)   organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku;

32)    wspieranie rodzin zastępczych, koordynowanie planów pracy z rodziną i dzieckiem;

33)    udział w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

34)    pozyskiwanie nowych rodzin zastępczych i pomocowych;

35)    prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej, lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz przekazywanie danych do właściwego  sądu;

36)   prowadzenie rejestru danych o osobach pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka oraz przekazywanie danych do właściwego  sądu;

37)    dokonywanie oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy;

38)    współpraca z sądem oraz przekazywanie informacji do właściwego sądu o całokształcie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz sytuacji rodziny dziecka;

39)    przygotowywanie rodziny zastępczej oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na przyjęcie dziecka w szczególności poprzez udzielenie szczegółowych informacji o dziecku
i jego sytuacji rodzinnej, w tym informacji o rodzeństwie, oraz zapewnienie, w miarę potrzeby, kontaktu z dzieckiem przed umieszczeniem go w tej rodzinie lub rodzinnym domu dziecka oraz  przekazywanie dokumentacji dotyczącej dziecka umieszczanego
w rodzinie zastępczej;

40)  umożliwianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka uzyskanie porady w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w innej poradni specjalistycznej oraz podjęcie specjalistycznej terapii;

41)    przygotowywanie planu pomocy dziecku, we współpracy z odpowiednimi służbami;

42)    współudział w wyznaczaniu opiekuna, a w szczególnych przypadkach pełnienie roli opiekuna pełnoletniego wychowanka rodziny zastępczej i placówki opiekuńczo-wychowawczej;

43)    opracowywanie wspólnie z osobą usamodzielnianą indywidualnych programów usamodzielnienia się, w tym zakresie współpraca z innymi pracownikami PCPR;

44)    dokonywanie oceny końcowej procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej;

45)  pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w rodzinach zastępczych poprzez diagnozę, poradnictwo i oddziaływania terapeutyczne;

46)    monitoring rodzin zastępczych w aspekcie ich sytuacji (stanu) psychologicznej w procesie wychowawczym dzieci;

47)    pomoc psychologiczna (konsultacje) dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz ich rodziców;

48)    wykonywanie czynności związanych z kontrolą w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka;

49)    uczestnictwo w zespołach problemowych;

50)    prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;

51)    prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej oraz Punktu Interwencji Kryzysowej;

52)    udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;

53)    szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;

54)    doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;

55)    podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

56)    sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

57)    sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej;

58)  opracowywanie i aktualizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

59)    realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

60)    udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej;

61)    opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

62)    opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielanie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;

63)    zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;

64)    zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej;

65)    opracowywanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;

66)    przygotowywanie dokumentacji, projektów decyzji dot. udzielania świadczeń w ramach rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności:

a)        świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej,

b)      dodatku z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej, na podstawie przepisów  o postępowaniu w sprawach nieletnich,

c)        dodatku z tytułu niepełnosprawności dziecka,

d)        świadczeń jednorazowych na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,

e)        świadczeń jednorazowych lub okresowych na pokrycie wydatków związanych
z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki,

f)         dofinansowania do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania,

g)     przyznania środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,

h)        świadczeń na pokrycie kosztów przeprowadzenia niezbędnego remontu,

i)    przyznania środków finansowych na pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka oraz funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka;

67)       przygotowywanie dokumentacji, projektów decyzji dot. przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie w formie rzeczowej osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą;

68)         przygotowywanie  dokumentacji oraz projektów umów dotyczących pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

69)         przygotowywanie projektów umów dotyczących pełnienia funkcji rodziny pomocowej oraz informacji do sądu w tych sprawach;

70)         przygotowywanie projektów umów dotyczących zatrudnienia osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich;

71)         monitorowanie zmian u rodzin mających wpływ na przyznane świadczenia;

72)        przygotowywanie list wypłat udzielanej pomocy pieniężnej w ramach rodzinnej pieczy zastępczej i dla pełnoletnich wychowanków;

73)        przygotowywanie projektów porozumień w sprawach umieszczania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej i ponoszenia wydatków za ich pobyt, z właściwymi powiatami
i gminami;

74)        kompletowanie dokumentacji oraz przygotowywanie projektu decyzji w sprawie odpłatności rodziców za pobyt ich dzieci w pieczy zastępczej;

75)       prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej;

76)      współpraca przy przekazywaniu do Biura Informacji Gospodarczej informacji o powstałych zaległościach  z tytułu nieponoszenia opłaty;

77)      przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;

78)         pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;

79)         współpraca z ośrodkami adopcyjno – opiekuńczymi, sądem, kuratorami, policją, współpraca ze środowiskiem lokalnym, szkołami, ośrodkami pomocy społecznej;

80)         organizacja i nadzór pracy w systemie informatycznym POMOST;

81)         współpraca z Sekcją Pomocy Instytucjonalnej;

82)         prowadzenie ewidencji sprzętu i środków nietrwałych;

83)         nadzór nad przejętym przez Centrum majątkiem trwałym;

84)         wykonywanie zadań na potrzeby obronne państwa;

85)         realizacja innych zadań na polecenie Dyrektora PCPR.


Podmiot udostępniający informację: PCPR w Częstochowie
Za treść odpowiada: Katarzyna Kuter
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Kuter
Data wytworzenia informacji: 2017-02-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-02-09
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-09 11:38

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj