logo bip.gov.pl

 PCPR w Częstochowie

  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Załatwianie Spraw / Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych
1.

Pomoc osobom niepełnosprawnym:

FORMY POMOCY

 Turnusy rehabilitacyjne

 

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością jeżeli:

 • posiada aktualne: orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
 • została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;
 • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu;
 • jej miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty 50 % przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem” na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65 % przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku osoby samotnej;
 • kwoty zmieniają się kwartalnie (ogłoszenie GUS) w zależności od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w danym kwartale. W okresie grudzień 2016 r. do luty 2017 r. kwota uprawniająca do dofinansowania wynosi:  na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym: 2.027,52 zł w przypadku osoby samotnej: 2.635,78 zł;
 • weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;
 • wybierze organizatora turnusu, który posiada aktualny wpis do rejestru organizatorów turnusów.

Aktualny rejestr organizatorów i ośrodków znajduje się na stronach internetowych:

 • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała;
 • nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;
 • w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

Osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osoba niepełnosprawna w wieku do 16 lat może ubiegać się o dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem, że:

 • wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna;
 • opiekun nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie, nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby, ukończył 18 lat (lub ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawne)j.

Wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusie wynosi:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej bez względu na stopień niepełnosprawności,
 • 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej (niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności).

W przypadku przekroczenia dochodu, kwotę dofinansowania uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym, pomniejsza się o kwotę tego przekroczenia.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie oraz po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu w sprawie podziału otrzymanych środków.

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ

 • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub równoważnego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenia wydanego przed dniem 01.01.1998 r. o zaliczeniu do jednej z trzech grup inwalidzkich albo orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym), a w przypadku dzieci do 16 roku życia kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał dokumentu do wglądu).

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Osobiście lub za pośrednictwem opiekuna lub organizatora turnusów rehabilitacyjnych.

 

Sekcja Pomocy Osobom  Niepełnosprawnym

ul. JANA III SOBIESKIEGO 9, pokój 21,22

tel. 34 322 92 05

PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694);
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1937).

TRYB ODWOŁAWCZY

Tryb odwoławczy nie występuje.

W przypadku znacznego niedoboru środków PFRON na realizację zadań, Powiat przyjmuje stanowisko w sprawie szczegółowych zasad ich finansowania na każdy rok budżetowy.

Przedmioty ortopedyczne

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:

 • posiada aktualne: orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
 • jej miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty 50 % przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem” na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65 % przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku osoby samotnej.
 • kwoty zmieniają się kwartalnie (ogłoszenie GUS) w zależności od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w danym kwartale. W okresie grudzień 2016 r. do luty 2017 r. kwota uprawniająca do dofinansowania wynosi:  na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym: 2.027,52 zł w przypadku osoby samotnej: 2.635,78 zł;

Przyjęta przez samorząd powiatowy uchwałą nr 478 /2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

 • do 80 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny

Odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,

 • do 150 % sumy kwoty limitu, o którym mowa w powyżej, wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek osoby z niepełnosprawnością.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie oraz po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu w sprawie podziału otrzymanych środków.

 DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ

Do wniosku należy dołączyć:

 •  kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub równoważnego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o zaliczeniu  do jednej z trzech grup inwalidzkich albo orzeczenia wydanego przed dniem 01.01.1998 r.  o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym), a w przypadku dzieci do 16 roku życia kopię orzeczenia o niepełnosprawności oraz oryginał dokumentu do wglądu;
 • fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne,
 • kopię zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji;
 • w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej dokument potwierdzający ubezwłasnowolnienie i wskazujący opiekuna prawnego.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekcja Pomocy Osobom  Niepełnosprawnym

ul. JANA III SOBIESKIEGO 9, pokój 21,22

tel. 34 322 92 05

DODATKOWE INFORMACJE

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane jest w ramach środków finansowych, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dany rok kalendarzowy. Refundacji w roku bieżącym nie podlegają wydatki poniesione przez osobę z niepełnosprawnością w  latach poprzednich.

PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002r., w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06.12.2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06.12.2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzrou zlecenia naprawy

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Tryb odwoławczy nie występuje.

Likwidacja barier architektonicznych

KTO MOŻE UBIEGAĆ? Warunki przyznania pomocy

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w celu sprawniejszego wykonywania codziennych czynności lub kontaktu z otoczeniem może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością, która ma trudności w poruszaniu się i jeżeli:

 • posiada aktualne: orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
 • jest właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości albo posiada zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje;
 • posiada środki własne na sfinansowanie zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Przyjęta przez samorząd powiatowy uchwałą nr 229/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r.  wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością wynosi do 80 % kosztów zadania i 60 % kosztów zadania w przypadku przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, nie więcej jednak niż do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie oraz po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu w sprawie podziału otrzymanych środków.


DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ

Wypełniony formularz wniosku Wniosek o dofinansowanie dt. likwidacji barier architektonicznych

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub równoważnego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o zaliczeniu  do jednej z trzech grup inwalidzkich albo orzeczenia wydanego przed dniem 01.01.1998 r.  o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym), a w przypadku dzieci do 16 roku życia kopię orzeczenia o niepełnosprawności oraz oryginał dokumentu do wglądu,
 • zaświadczenie lekarskie określające rodzaj schorzenia oraz opis trudności w poruszaniu się z zaznaczeniem ewentualnej konieczności użytkowania przedmiotów ortopedycznych: wózka inwalidzkiego, balkonika lub kul.

Wniosek należy złożyć przed zamierzonym rozpoczęciem robót.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekcja Pomocy Osobom  Niepełnosprawnym

ul. JANA III SOBIESKIEGO 9, pokój 21,22

tel. 34 322 92 05

DODATKOWE INFORMACJE

Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta z osobą z niepełnosprawnością. Wykonanie robót budowlanych następuje po podpisaniu umowy. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów poniesionych przez wnioskodawcę przed przyznaniem dofinansowania i zawarciem umowy.

PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2011, Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002r., w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 926).

TRYB ODWOŁAWCZY

Tryb odwoławczy nie występuje.

Likwidacja barier w komunikowaniu się                      i technicznych

 KTO MOŻE UBIEGAĆ? Warunki przyznania pomocy

 

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością, jeżeli:

 • posiada aktualne: orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, 
 • jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności,
 • posiada środki własne na sfinansowanie zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Przyjęta przez samorząd powiatowy uchwałą nr 229/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r.  wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych dla osób z niepełnosprawnością wynosi do 80 % kosztów zadania, nie więcej jednak niż do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie oraz po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu w sprawie podziału otrzymanych środków.

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ

Wypełniony formularz wniosku Wniosek - likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub równoważnego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenia wydanego przed dniem 01.01.1998 r. o zaliczeniu do jednej z trzech grup inwalidzkich albo orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym), a w przypadku dzieci do 16 roku życia kopię orzeczenia o niepełnosprawności  oraz oryginał dokumentu do wglądu;
 • zaświadczenie lekarskie określające rodzaj informację, czy schorzenie powoduje dysfunkcję narządu wzroku, słuchu, mowy lub wpływa na sposób poruszania się oraz określenie, w jaki sposób użytkowanie wnioskowanego przedmiotu przyczyni się do zlikwidowania barier w komunikowaniu się i technicznych osoby z niepełnosprawnością.

Wniosek należy złożyć przed zamierzonym zakupem sprzętu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekcja Pomocy Osobom  Niepełnosprawnym

ul. JANA III SOBIESKIEGO 9, pokój 21,22

tel. 34 322 92 05

DODATKOWE INFORMACJE

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier funkcjonalnych,  zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny można złożyć w każdym czasie.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom, które w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskały na ten cel dofinansowanie ze środków PFRON.

Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta z osobą z niepełnosprawnością. Zakup sprzętu następuje po podpisaniu umowy. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę przed przyznaniem dofinansowania i zawarciem umowy.

PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2011, Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002r., w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 926).

TRYB ODWOŁAWCZY

 Tryb odwoławczy nie występuje.

 Organizacja sportu, kultury i rekreacji

KTO MOŻE UBIEGAĆ? Warunki przyznania pomocy

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki mogą ubiegać się: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów realizacji zadania. Przyznanie dofinansowanie następuje na pisemny wniosek.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY

Wnioski składa się do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania. Wnioski są rozpatrywane po otrzymaniu przez Powiat Częstochowski środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie oraz po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu w sprawie podziału otrzymanych środków.

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ

Wypełniony formularz wniosku  Wniosek o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki  wraz z załącznikami wymienionymi w druku wniosku.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekcja Pomocy Osobom  Niepełnosprawnym

ul. JANA III SOBIESKIEGO 9, pokój 21,22

tel. 34 322 92 05

DODATKOWE INFORMACJE

Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli Wnioskodawca ma zaległości wobec PFRON lub w ciągu ostatnich trzech lat był stroną umowy z Funduszem rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy. Podstawę dofinansowania ze środków PFRON stanowi umowa zawarta z Wnioskodawcą. Realizacja zadania, objętego dofinansowaniem może nastąpić po podpisaniu umowy. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę przed przyznaniem dofinansowania i zawarciem umowy. Dofinansowanie może dotyczyć wyłącznie tych uczestników organizowanej imprezy, którzy są mieszkańcami Powiatu Częstochowskiego.

PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2011, Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002r., w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 926);

TRYB ODWOŁAWCZY

Tryb odwoławczy nie występuje.

Sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych

 

 KTO MOŻE UBIEGAĆ? Warunki przyznania pomocy

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów zakupu tego sprzętu, nie więcej jednak niż do pięciokrotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Przyznanie dofinansowanie następuje na pisemny wniosek.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla działających na rzecz osób z niepełnosprawnością: osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY

Wnioski składa się do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania. Wnioski są rozpatrywane po otrzymaniu przez Powiat Częstochowski środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie oraz po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu w sprawie podziału otrzymanych środków.

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ

Wypełniony formularz wniosku  Wniosek dla osoby prawnej o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego wraz z załącznikami wymienionymi w druku wniosku.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekcja Pomocy Osobom  Niepełnosprawnym

ul. JANA III SOBIESKIEGO 9, pokój 21,22

tel. 34 322 92 05

DODATKOWE INFORMACJE

Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli Wnioskodawca ma zaległości wobec PFRON lub w ciągu ostatnich trzech lat był stroną umowy z Funduszem rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy.

Podstawę dofinansowania ze środków PFRON stanowi umowa zawarta z Wnioskodawcą. Zakup sprzętu następuje po podpisaniu umowy. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę przed przyznaniem dofinansowania i zawarciem umowy.

Sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia osób z niepełnosprawnością                      w sprzęt rehabilitacyjny.

KTO MOŻE UBIEGAĆ? Warunki przyznania pomocy

 

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:

– posiada aktualne: orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;

– jej miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty 50 % przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem” na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65 % przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku osoby samotnej;

- kwoty zmieniają się kwartalnie (ogłoszenie GUS) w zależności od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w danym kwartale. W okresie grudzień 2016 r. do luty 2017 r. kwota uprawniająca do dofinansowania wynosi:  na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym: 2.027,52 zł. w przypadku osoby samotnej: 2.635,78 zł;,

– zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

Przyjęta przez samorząd powiatowy uchwałą nr 478 /2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi 50 % kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY

Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie oraz po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu w sprawie podziału otrzymanych środków.

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ

Wypełniony formularz wniosku Wniosek o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego

Do wniosku należy dołączyć:

– kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub równoważnego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenia wydanego przed dniem 01.01.1998 r. o zaliczeniu do jednej z trzech grup inwalidzkich albo orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym), a w przypadku dzieci do 16 roku życia kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał dokumentu do wglądu);

– informację o przewidywanym koszcie zakupu sprzętu – fakturę pro forma,

– zaświadczenie lekarskie określające rodzaj schorzenia i przewidywane efekty rehabilitacji na wnioskowanym sprzęcie, prowadzonej warunkach domowych.

Wniosek należy złożyć przed zamierzonym zakupem sprzętu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekcja Pomocy Osobom  Niepełnosprawnym

ul. JANA III SOBIESKIEGO 9, pokój 21,22

tel. 34 322 92 05

DODATKOWE INFORMACJE

Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta z osobą z niepełnosprawnością. Zakup sprzętu następuje po podpisaniu umowy.

PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2011, Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002r., w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 926).

TRYB ODWOŁAWCZY

Tryb odwoławczy nie występuje.

Informacja nt. ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III’’

Zarząd PFRON w dniu 15 listopada 2016 r. przyjął ,, Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorowi Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2017 r. ’’.

Terminy na składanie wniosków i wystąpień do Oddziałów:

a. samorządy wojewódzkie i powiatowe dotyczące obszarów  B, C, D, F i G programu              

    od 01 grudnia 2016 roku do dnia 15 marca 2017 r.,

b. samorządy gminne i powiatowe oraz organizacje pozarządowe dotyczące obszaru E     

    programu od  dnia 01 grudnia 2016 roku do dnia 30 listopada 2017 r.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.


Celami operacyjnymi programu są:

  1. zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych do urzędów administracji samorządu powiatowego,  placówek edukacyjnych oraz środowiskowych domów samopomocy;
  2. zatrudnienie osób niepełnosprawnych w nowotworzonych spółdzielniach socjalnych osób prawnych;
  3. zwiększenie możliwości uzyskania wsparcia dla projektów gmin i powiatów oraz organizacji pozarządowych dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  4. zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne;
  5. zwiększenie dostępności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych na terenach powiatów pozbawionych tych placówek;
  6. zwiększenie aktywności samorządów powiatowych w działaniach dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Beneficjentami programu mogą być dla:

 1. obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych  lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy,
 2. obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) - gminy, powiaty, organizacje pozarządowe,
 3. obszaru D (likwidacja barier transportowych):
  1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez : organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,,
  2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.
 1. obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe,
 2. obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,
 3. obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - powiaty.

Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu mogą być objęte w ramach:

 1. obszar B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) - realizator programu (samorząd powiatowy) udokumentuje potrzebę likwidacji barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy, realizujących zadania w obiektach wybudowanych i użytkowanych przed dniem 01.01.1995 r., w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 2. obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) - realizator programu (samorząd powiatowy) zgłosi i udokumentuje wykonalność projektu dotyczącego utworzenia spółdzielni socjalnej osób prawnych;
 3. obszar D (likwidacja barier transportowych) - realizator programu (samorząd powiatowy) udokumentuje potrzebę likwidacji barier transportowych;
 4. obszar E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) - adresat programu zainteresowany uzyskaniem wsparcia udokumentuje potrzebę realizacji działań służących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych i przedłoży w tym zakresie stosowny projekt;
 5. obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej;
 6. obszar G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - realizator programu (samorząd powiatowy), zgłosi potrzebę otrzymania poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących wyłącznie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację każdego projektu dofinansowanego w ramach programu nie może przekroczyć : 

1.      w przypadku obszaru B –  30% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do 

objęcia pomocą w ramach programu;

2.      w przypadku obszaru C – 50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do 

      objęcia pomocą w ramach programu;

3.       w przypadku obszaru D – 60% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do

objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 70% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej;

4.       w przypadku obszaru E – wartości wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 

20% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania;

5.      w przypadku obszaru F – zgodnie z warunkami brzegowymi przyjętymi w danym roku 

przez Zarząd PFRON;

6.      w przypadku obszaru G – 30% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej

W powiatach, w których stopa bezrobocia jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju, wysokość środków, o których mowa powyżej, podwyższa się o 20 punktów procentowych w przypadku obszarów  B, C,  i G o 10 punktów procentowych w przypadku obszaru D programu i o 5 punktów procentowych w przypadku obszaru E programu, z zastrzeżeniem, iż zwiększenie intensywności pomocy nie dotyczy realizacji projektów z obszaru B programu polegających na likwidacji barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w urzędach. Powiat częstochowski jest powiatem kwalifikującym się do podwyższenia procentu dofinansowania. W związku z powyższym wysokość środków na realizację każdego projektu dofinansowanego w ramach programu nie może przekroczyć :

1.      w przypadku obszaru B –  50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do 

objęcia pomocą w ramach programu. Zwiększenie wskaźnika nie dotyczy projektów polegających na likwidacji barier w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w urzędach (-30%).

2.      w przypadku obszaru C – 70% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do 

      objęcia pomocą w ramach programu;

3.       w przypadku obszaru D – 70% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do

objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 80% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej;

4.       w przypadku obszaru E – wartości wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 

25% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania;

5.      w przypadku obszaru F – zgodnie z warunkami brzegowymi przyjętymi w danym roku 

przez Zarząd PFRON;

6.      w przypadku obszaru G – 50% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON, w przypadku:

 1. obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 2. obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 3. obszar D – na likwidację barier transportowych do:
  1. 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które  w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  2. 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, 
  3. 250.000,00 zł dla autobusów;
 4. obszar E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;
 5. obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;
 6. w przypadku obszaru G, proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Wnioski należy składać do PCPR w Częstochowie ul. JANA III SOBIESKIEGO 9, pokój 21,22

w terminie do dnia 15 lutego 2017 r.

Pomoc w ramach programu Aktywny Samorząd

Zgodnie z obowiązującym dokumentem pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku stanowiącym załącznik do uchwały nr 5/2017 Zarządu PFRON z dnia 24 stycznia 2017 r. możliwe będą następujące formy wsparcia. 

 • Moduł I:  
  • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
  • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
 • Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Terminy rozpoczęcia przyjmowania wniosków w 2017 roku:

W przypadku Modułu II adekwatnie do roku akademickiego/szkolnego ustala się dwa terminy przyjmowania wniosków:

- od dnia 01 marca do dnia 30 marca 2017 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017.

- od dnia 01 września  do dnia 10 października 2017 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018.

W przypadku Modułu I przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym począwszy od dnia 10 kwietnia  do dnia 30 sierpnia 2017 r.

 

 


Podmiot udostępniający informację: PCPR w Częstochowie
Za treść odpowiada: Katarzyna Kuter
Osoba, która wprowadziła dane: Katarzyna Kuter
Data wytworzenia informacji: 2017-02-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-02-09
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-10 08:45

rejestr zmian publikacji »

wersja do druku drukuj