artykuł nr 1

Witamy na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej

obrazek
artykuł nr 2

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CZĘSTOCHOWIE

 

INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE JEST DR MAGDALENA CELEBAN

KONTAKT: IOD@PCPRCZWA.PL
LUB W SIEDZIBIE W PIĄTKI W GODZINACH 10:30-12:30 ___________________________________________________________________________

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CZĘSTOCHOWIE

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej w skrócie zwane RODO, informujemy, iż:

1.Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 75, tel. 34/334 33 33, fax. 34/334 33 34.
2.Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o Karcie Polaka, realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanej z PFRON oraz wszelkich innych działań realizowanych w ramach sprawowania władzy publicznej, zadań realizowanych w interesie publicznym powierzonych administratorowi.
3.Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z Art. 6 ust 1 pkt a-f RODO oraz obowiązujących przepisów prawa.
4.Odbiorcy danych osobowych: upoważnieni pracownicy, podmioty przetwarzające na podstawie umowy powierzenia w związku z realizacją wniosków oraz organy uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5.Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w aktualnych przepisach archiwalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.
6.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (w zakresie nie wymaganym przepisami prawa), ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
8.Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem iod@pcprczwa.pl.
9.Wyrażenie zgody przez Panią/Pana na przetwarzanie danych osobowych jest:
- obowiązkowe, jeżeli jest wymagane przepisami prawa, ich nie podanie uniemożliwi przyznanie dofinansowania, udzielenie wsparcia, podpisanie umowy,
- dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody.

 

 

artykuł nr 3

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CZĘSTOCHOWIE w związku z realizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art.14 ust.1 i ust.2 ogólnego Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej w skrócie zwane RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 2. w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 75, tel. 34/3343333, fax. 34/3343334.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy
 4. o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy
 5. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, , zadań realizowanych w interesie publicznym powierzonych administratorowi.
 6. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z art. 6 ust 1 pkt a-e RODO oraz obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 7. Odbiorcy danych osobowych: upoważnieni pracownicy, podmioty przetwarzające na podstawie umowy powierzenia w związku z realizacją wniosków oraz organy uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w aktualnych przepisach archiwalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie oraz instrukcji kancelaryjnej.
 9. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści  swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (w zakresie nie wymaganym przepisami prawa), ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (PUODO, ul. Stawki 2, 00-194 Warszawa).
 11. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: iod@pcprczwa.pl.
 12. Przekazanie przez Państwa danych osobowych jest:
 • obowiązkowe, jeżeli jest wymagane przepisami prawa, ich niepodanie uniemożliwi przyznanie dofinansowania, udzielenie wsparcia,
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody.