artykuł nr 1

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2029

artykuł nr 2

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023

artykuł nr 3

PROGRAM SŁUŻĄCY DZIAŁANIOM PROFILAKTYCZNYM MAJĄCYM NA CELU UDZIELENIE SPECJALISTYCZNEJ POMOCY, ZWŁASZCZA W ZAKRESIE PROMOWANIA I WDROŻENIA PRAWIDŁOWYCH METOD WYCHOWAWCZYCH W STOSUNKU DO DZIECI W RODZINACH ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM NA LATA 2021-2025

artykuł nr 4

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO NA LATA 2021-2025

artykuł nr 5

POWIATOWY PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM NA LATA 2021-2025