artykuł nr 1

Do podstawowego zakresu działania Zespołu d/s Pieczy Zastępczej należy:

 
1)   opracowywanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających   między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych;

2)   zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka;

3) organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia;

4)   tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin pomocowych;

5)   organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych i dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;

6)   organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie warunków do powstawania:

a) grup wsparcia,

b) specjalistycznego poradnictwa;

7)   zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich;

8)   sporządzanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia  funkcji rodziny zastępczej  lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

9)   sporządzanie diagnozy psychofizycznej dziecka umieszczanego w pieczy zastępczej;

10)   sporządzanie, na wniosek starosty opinii, w zakresie możliwości sprawowania przez rodzinę  zastępczą pieczy zastępczej nad dzieckiem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

11)   kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka;

12)   prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

13)   kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;

14)   organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

15)   zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym
i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka;

16)   organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;

17)   zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;

18)   zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;

19)   organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;

20) współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;

21) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;

22)   zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;

23)   dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz formułowanie opinii do sądu dotyczącej zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

24)   przygotowywanie projektów opinii dotyczących:

  • zasadności przysposobienia dziecka,
  • kontaktów dziecka z rodziną biologiczną i wpływie tych kontaktów na dziecko,
  • zasadności przysposobienia związanego ze zmianą miejsca zamieszkania dziecka na miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mającej na celu stwierdzenie, że przysposobienie to leży w jego najlepszym interesie,
  •  zasadności wspólnego umieszczenia rodzeństwa w rodzinie przysposabiającej,
  • możliwości nieumieszczania wspólnie rodzeństwa w rodzinie przysposabiającej
  • z powodu nie znalezienia kandydata do przysposobienia rodzeństwa.

25)   przygotowywanie projektów wniosków do sądu o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka celem uregulowania jego sytuacji prawnej
w przypadku, gdy od umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej upłynęło 18 miesięcy;

26)   prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;

27)   przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

28) zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;

29)   przygotowanie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;

30)   zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

31) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku;

32)   wspieranie rodzin zastępczych, koordynowanie planów pracy z rodziną i dzieckiem;

33)   udział w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

34)   pozyskiwanie nowych rodzin zastępczych i pomocowych;

35)   prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej, lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz przekazywanie danych do właściwego  sądu;

36) prowadzenie rejestru danych o osobach pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka oraz przekazywanie danych do właściwego  sądu;

37)   dokonywanie oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy;

38)   współpraca z sądem oraz przekazywanie informacji do właściwego sądu o całokształcie sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz sytuacji rodziny dziecka;

39)   przygotowywanie rodziny zastępczej oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na przyjęcie dziecka w szczególności poprzez udzielenie szczegółowych informacji o dziecku
i jego sytuacji rodzinnej, w tym informacji o rodzeństwie, oraz zapewnienie, w miarę potrzeby, kontaktu z dzieckiem przed umieszczeniem go w tej rodzinie lub rodzinnym domu dziecka oraz  przekazywanie dokumentacji dotyczącej dziecka umieszczanego
w rodzinie zastępczej;

40)  umożliwianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka uzyskanie porady w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w innej poradni specjalistycznej oraz podjęcie specjalistycznej terapii;

41)   przygotowywanie planu pomocy dziecku, we współpracy z odpowiednimi służbami;

42)   współudział w wyznaczaniu opiekuna, a w szczególnych przypadkach pełnienie roli opiekuna pełnoletniego wychowanka rodziny zastępczej i placówki opiekuńczo-wychowawczej;

43)   opracowywanie wspólnie z osobą usamodzielnianą indywidualnych programów usamodzielnienia się, w tym zakresie współpraca z innymi pracownikami PCPR;

44)   dokonywanie oceny końcowej procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej;

45)  pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w rodzinach zastępczych poprzez diagnozę, poradnictwo i oddziaływania terapeutyczne;

46)   monitoring rodzin zastępczych w aspekcie ich sytuacji (stanu) psychologicznej w procesie wychowawczym dzieci;

47)   pomoc psychologiczna (konsultacje) dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz ich rodziców;

48)   wykonywanie czynności związanych z kontrolą w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka;

49)   uczestnictwo w zespołach problemowych;

50)   prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;

51)   prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej oraz Punktu Interwencji Kryzysowej;

52)   udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;

53)   szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;

54)   doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;

55)   podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

56)   sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

57)   sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej;

58)  opracowywanie i aktualizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

59)   realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

60)   udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej;

61)   opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

62)   opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielanie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;

63)   zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;

64)   zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej;

65)   opracowywanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;

66)   przygotowywanie dokumentacji, projektów decyzji dot. udzielania świadczeń w ramach rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności:

a)   świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej,

b)   dodatku z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej, na podstawie przepisów  o postępowaniu w sprawach nieletnich,

c)   dodatku z tytułu niepełnosprawności dziecka,

d)   świadczeń jednorazowych na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,

e)   świadczeń jednorazowych lub okresowych na pokrycie wydatków związanych
z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki,

f) dofinansowania do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania,

g) przyznania środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,

h)   świadczeń na pokrycie kosztów przeprowadzenia niezbędnego remontu,

i) przyznania środków finansowych na pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka oraz funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka;

67) przygotowywanie dokumentacji, projektów decyzji dot. przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie w formie rzeczowej osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą;

68) przygotowywanie  dokumentacji oraz projektów umów dotyczących pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

69) przygotowywanie projektów umów dotyczących pełnienia funkcji rodziny pomocowej oraz informacji do sądu w tych sprawach;

70) przygotowywanie projektów umów dotyczących zatrudnienia osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich;

71) monitorowanie zmian u rodzin mających wpływ na przyznane świadczenia;

72)   przygotowywanie list wypłat udzielanej pomocy pieniężnej w ramach rodzinnej pieczy zastępczej i dla pełnoletnich wychowanków;

73)   przygotowywanie projektów porozumień w sprawach umieszczania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej i ponoszenia wydatków za ich pobyt, z właściwymi powiatami
i gminami;

74)   kompletowanie dokumentacji oraz przygotowywanie projektu decyzji w sprawie odpłatności rodziców za pobyt ich dzieci w pieczy zastępczej;

75) prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej;

76)   współpraca przy przekazywaniu do Biura Informacji Gospodarczej informacji o powstałych zaległościach  z tytułu nieponoszenia opłaty;

77)   przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;

78) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;

79) współpraca z ośrodkami adopcyjno – opiekuńczymi, sądem, kuratorami, policją, współpraca ze środowiskiem lokalnym, szkołami, ośrodkami pomocy społecznej;

80) organizacja i nadzór pracy w systemie informatycznym POMOST;

81) współpraca z Sekcją Pomocy Instytucjonalnej;

82) prowadzenie ewidencji sprzętu i środków nietrwałych;

83) nadzór nad przejętym przez Centrum majątkiem trwałym;

84) wykonywanie zadań na potrzeby obronne państwa;

85) realizacja innych zadań na polecenie Dyrektora PCPR.