artykuł nr 1

Do zadań pracownika zatrudnionego do obsługi sekretariatu należy w szczególności:

1)   prowadzenie sekretariatu;

2)   prowadzenie bieżących spraw dotyczących funkcjonowania Centrum;

3)   organizowanie narad z pracownikami Centrum;

4)   prowadzenie dokumentacji związanej ze szkoleniami i doskonaleniem zawodowym pracowników Centrum;

5)   prowadzenie spraw związanych z wyjazdami służbowymi pracowników Centrum;

6)   sporządzanie i przekazywanie sprawozdań statystycznych;

7)   opracowywanie i przekazywanie sprawozdań zbiorczych;

8)   przygotowywanie pism urzędowych;

9)   realizacja innych zadań na polecenie Dyrektora Centrum.