artykuł nr 1

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CZĘSTOCHOWIE

 

INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE JEST DR MAGDALENA CELEBAN

KONTAKT: IOD@PCPRCZWA.PL
LUB W SIEDZIBIE W PIĄTKI W GODZINACH 10:30-12:30 ___________________________________________________________________________

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CZĘSTOCHOWIE

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej w skrócie zwane RODO, informujemy, iż:

1.Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 75, tel. 34/334 33 33, fax. 34/334 33 34.
2.Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o Karcie Polaka, realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanej z PFRON oraz wszelkich innych działań realizowanych w ramach sprawowania władzy publicznej, zadań realizowanych w interesie publicznym powierzonych administratorowi.
3.Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z Art. 6 ust 1 pkt a-f RODO oraz obowiązujących przepisów prawa.
4.Odbiorcy danych osobowych: upoważnieni pracownicy, podmioty przetwarzające na podstawie umowy powierzenia w związku z realizacją wniosków oraz organy uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5.Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w aktualnych przepisach archiwalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.
6.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (w zakresie nie wymaganym przepisami prawa), ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
8.Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem iod@pcprczwa.pl.
9.Wyrażenie zgody przez Panią/Pana na przetwarzanie danych osobowych jest:
- obowiązkowe, jeżeli jest wymagane przepisami prawa, ich nie podanie uniemożliwi przyznanie dofinansowania, udzielenie wsparcia, podpisanie umowy,
- dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody.