Deklaracja Dostępności

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie

Data publikacji strony internetowej: 2004 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 02.08.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niektóre publikacje zawierają załączniki w formacie PDF, które mogą być nie rozpoznawalne przez czytniki dla osób niedowidzących.

Na stronie podmiotowej BIP można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Deklarację sporządzono dnia 02.08.2021 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępność architektoniczna budynku, w którym znajduje się siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie mieści się na parterze
budynku przy ul. Jasnogórskiej 75, zajmując wszystkie pomieszczenia.

Do budynku prowadzi odrębne wejście główne od ul. Żwirki i Wigury usytuowane na wysokości wysokiego parteru, do którego prowadzą cztery schody oraz podjazd z kostki brukowej wyposażony
w poręcze. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Podwójne drzwi wejściowe na fotokomórkę otwierają się automatycznie.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na tym samym poziomie. Budynek nie jest wyposażony w nagłośnienie do informacji głosowych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Częstochowie dysponuje parkingiem przeznaczonym dla interesantów (wjazd od ul. Żwirki
i Wigury). Ponadto wzdłuż ulic Jasnogórskiej oraz Żwirki i Wigury interesanci mają możliwość skorzystania z ogólnodostępnych miejsc parkingowych oraz miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku nie jest ograniczone dla osób z psem przewodnikiem.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się jednostka zapewnia możliwość korzystania z tłumaczenia przez pracownika posługującego się polskim językiem migowym (nie będącego tłumaczem wpisanym do rejestru wojewody).

Dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony podmiotowej prosimy o kontakt

z panią Katarzyną Kuter

e-mail: k.kuter@pcprczwa.pl

tel. +48 (34) 334 33 39

W ten sposób można również składać żądania zapewnienia dostępności.

Żądanie powinno zawierać:

dane osoby występującej z żądaniem, wskazanie strony internetowej lub jej elementu, które mają być dostępne cyfrowo,

sposób kontaktu oraz wskazanie alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie zostanie zrealizowane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, poinformujemy o tym wnoszącego żądanie, o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zostanie zapewniona dostępność cyfrowa.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl/

Nasz serwis BIP został zaprojektowany zgodnie ze standardem WCAG 2.1 tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji ( test).

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • HTML5
  • WCAG 2.1 (minimum AA)

Serwis spełnia wszelkie normy Europejskie zawarte w dokumentach:

Unii Europejskiej:

  • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006 r.
  • Inicjatywa i2010
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r.

ONZ: Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki. jak i wyłącznie samej klawiatury (przy użyciu klawiszy Tab , Shift + Tab , Enter i strzałek kierunkowych)

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • Zmiana wielkości czcionki,
  • Zmiana odstępów w tekście (między znakami, słowami, liniami),
  • Zmiana kontrastu.

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

certyfikat dostępności Jednostka Bez Barier

Certyfikat przyznany w następstwie przeprowadzonego audytu *) potwierdza wysoki stopień dostępności cyfrowej serwisu BIP dla osób niepełnosprawnych: niedowidzących oraz niewidomych i ociemniałych, a także osób z innymi typami niepełnosprawności (ruchowymi, słuchowymi, poznawczymi).


*) Niniejszy Certyfikat „Jednostka Bez Barier” potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie minimum AA). Nie informuje o poziomie dostępności wszystkich treści publikowanych przez: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.