artykuł nr 1

PCPR w Częstochowie działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego),
  • ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ,
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ,
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ,
  • ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  • rozporządzeń wykonawczych ww. ustaw.
  • Statutu PCPR
  • Regulaminu organizacyjnego PCPR 
Dostępne podkategorie:
Statut
Regulamin organizacyjny