artykuł nr 1

Pomoc osobom niepełnosprawnym:

FORMY POMOCY

Turnusy rehabilitacyjne

Przedmioty ortopedyczne

Likwidacja barier architektonicznych

Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych

Organizacja sportu, kultury i rekreacji

Sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych

Sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych

 

Turnusy rehabilitacyjne

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością jeżeli:

posiada aktualne: orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;

została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;

w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu;

jej miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty 50 % przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem” na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65 % przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku osoby samotnej;

kwoty zmieniają się kwartalnie (ogłoszenie GUS) w zależności od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w danym kwartale.

weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;

wybierze organizatora turnusu, który posiada aktualny wpis do rejestru organizatorów turnusów. 

Aktualny rejestr organizatorów i ośrodków znajduje się na stronach internetowych:

empatia.mpips.gov.pl

będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała;

nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;

w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

Osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osoba niepełnosprawna w wieku do 16 lat może ubiegać się o dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem, że:

wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna;

opiekun nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie, nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby, ukończył 18 lat (lub ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawne)j.

Wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusie wynosi:

30% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej bez względu na stopień niepełnosprawności,

27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,

20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,

20% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej (niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności).

W przypadku przekroczenia dochodu, kwotę dofinansowania uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym, pomniejsza się o kwotę tego przekroczenia.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie oraz po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu w sprawie podziału otrzymanych środków.

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ

Wniosek o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 

do wniosku należy dołączyć:

kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub równoważnego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenia wydanego przed dniem 01.01.1998 r. o zaliczeniu do jednej z trzech grup inwalidzkich albo orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym), a w przypadku dzieci do 16 roku życia kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał dokumentu do wglądu).

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Osobiście lub za pośrednictwem opiekuna lub organizatora turnusów rehabilitacyjnych.

 

Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych

ul. Jasnogórska 75

tel. 34 334 33 30

PODSTAWA PRAWNA

ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.);

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694);

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1937).

TRYB ODWOŁAWCZY

Tryb odwoławczy nie występuje.

W przypadku znacznego niedoboru środków PFRON na realizację zadań, Powiat przyjmuje stanowisko w sprawie szczegółowych zasad ich finansowania na każdy rok budżetowy.

Przedmioty ortopedyczne

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:

posiada aktualne: orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;

jej miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty 50 % przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem” na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65 % przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku osoby samotnej.

kwoty zmieniają się kwartalnie (ogłoszenie GUS) w zależności od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w danym kwartale.

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek osoby z niepełnosprawnością.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie oraz po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu w sprawie podziału otrzymanych środków.

 DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ

Wniosek o dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 

Do wniosku należy dołączyć:

 kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub równoważnego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o zaliczeniu  do jednej z trzech grup inwalidzkich albo orzeczenia wydanego przed dniem 01.01.1998 r.  o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym), a w przypadku dzieci do 16 roku życia kopię orzeczenia o niepełnosprawności oraz oryginał dokumentu do wglądu;

fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, 

kopię zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji;

w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej dokument potwierdzający ubezwłasnowolnienie i wskazujący opiekuna prawnego.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych

ul. Jasnogórska 75

tel. 34 334 33 31

DODATKOWE INFORMACJE

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane jest w ramach środków finansowych, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dany rok kalendarzowy. Refundacji w roku bieżącym nie podlegają wydatki poniesione przez osobę z niepełnosprawnością w  latach poprzednich.

PODSTAWA PRAWNA

ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002r., w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06.12.2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie 

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06.12.2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Tryb odwoławczy nie występuje.

Likwidacja barier architektonicznych

KTO MOŻE UBIEGAĆ? Warunki przyznania pomocy

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w celu sprawniejszego wykonywania codziennych czynności lub kontaktu z otoczeniem może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością, która ma trudności w poruszaniu się i jeżeli:

posiada aktualne: orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;

jest właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości albo posiada zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje;

posiada środki własne na sfinansowanie zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie oraz po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu w sprawie podziału otrzymanych środków.


DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ

Wypełniony formularz wniosku.

Do wniosku należy dołączyć:

kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub równoważnego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o zaliczeniu  do jednej z trzech grup inwalidzkich albo orzeczenia wydanego przed dniem 01.01.1998 r.  o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym), a w przypadku dzieci do 16 roku życia kopię orzeczenia o niepełnosprawności oraz oryginał dokumentu do wglądu,

zaświadczenie lekarskie określające rodzaj schorzenia oraz opis trudności w poruszaniu się z zaznaczeniem ewentualnej konieczności użytkowania przedmiotów ortopedycznych: wózka inwalidzkiego, balkonika lub kul.

Wniosek należy złożyć przed zamierzonym rozpoczęciem robót.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych

ul. Jasnogórska 75

tel. 34 334 33 32

DODATKOWE INFORMACJE

Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta z osobą z niepełnosprawnością. Wykonanie robót budowlanych następuje po podpisaniu umowy. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów poniesionych przez wnioskodawcę przed przyznaniem dofinansowania i zawarciem umowy.

PODSTAWA PRAWNA

ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2011, Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002r., w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 926).

TRYB ODWOŁAWCZY

Tryb odwoławczy nie występuje.

Likwidacja barier w komunikowaniu się  i technicznych

 KTO MOŻE UBIEGAĆ? Warunki przyznania pomocy

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością, jeżeli:

posiada aktualne: orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, 

jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności,

posiada środki własne na sfinansowanie zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Przyjęta przez samorząd powiatowy uchwałą nr 229/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r.  wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych dla osób z niepełnosprawnością wynosi do 80 % kosztów zadania, nie więcej jednak niż do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie oraz po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu w sprawie podziału otrzymanych środków.

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ

Wypełniony formularz wniosku

Do wniosku należy dołączyć:

kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub równoważnego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenia wydanego przed dniem 01.01.1998 r. o zaliczeniu do jednej z trzech grup inwalidzkich albo orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym), a w przypadku dzieci do 16 roku życia kopię orzeczenia o niepełnosprawności  oraz oryginał dokumentu do wglądu;

zaświadczenie lekarskie określające rodzaj informację, czy schorzenie powoduje dysfunkcję narządu wzroku, słuchu, mowy lub wpływa na sposób poruszania się oraz określenie, w jaki sposób użytkowanie wnioskowanego przedmiotu przyczyni się do zlikwidowania barier w komunikowaniu się i technicznych osoby z niepełnosprawnością.

Wniosek należy złożyć przed zamierzonym zakupem sprzętu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych

ul. Jasnogórska 75

tel. 34 334 33 30

DODATKOWE INFORMACJE

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier funkcjonalnych,  zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny można złożyć w każdym czasie.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom, które w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskały na ten cel dofinansowanie ze środków PFRON.

Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta z osobą z niepełnosprawnością. Zakup sprzętu następuje po podpisaniu umowy. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę przed przyznaniem dofinansowania i zawarciem umowy.

PODSTAWA PRAWNA

ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2011, Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002r., w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 926).

TRYB ODWOŁAWCZY

 Tryb odwoławczy nie występuje.

 Organizacja sportu, kultury i rekreacji

KTO MOŻE UBIEGAĆ? Warunki przyznania pomocy

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki mogą ubiegać się: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów realizacji zadania. Przyznanie dofinansowanie następuje na pisemny wniosek.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY

Wnioski składa się do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania. Wnioski są rozpatrywane po otrzymaniu przez Powiat Częstochowski środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie oraz po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu w sprawie podziału otrzymanych środków.

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ

Wypełniony formularz wniosku  wraz z załącznikami wymienionymi w druku wniosku.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych

ul. Jasnogórska 75

tel. 34 334 33 32

DODATKOWE INFORMACJE

Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli Wnioskodawca ma zaległości wobec PFRON lub w ciągu ostatnich trzech lat był stroną umowy z Funduszem rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy. Podstawę dofinansowania ze środków PFRON stanowi umowa zawarta z Wnioskodawcą. Realizacja zadania, objętego dofinansowaniem może nastąpić po podpisaniu umowy. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę przed przyznaniem dofinansowania i zawarciem umowy. Dofinansowanie może dotyczyć wyłącznie tych uczestników organizowanej imprezy, którzy są mieszkańcami Powiatu Częstochowskiego.

PODSTAWA PRAWNA

ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2011, Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002r., w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 926);

TRYB ODWOŁAWCZY

Tryb odwoławczy nie występuje.

Sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych

 KTO MOŻE UBIEGAĆ? Warunki przyznania pomocy

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów zakupu tego sprzętu, nie więcej jednak niż do pięciokrotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Przyznanie dofinansowanie następuje na pisemny wniosek.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla działających na rzecz osób z niepełnosprawnością: osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY

Wnioski składa się do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania. Wnioski są rozpatrywane po otrzymaniu przez Powiat Częstochowski środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie oraz po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu w sprawie podziału otrzymanych środków.

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ

Wypełniony formularz wniosku  wraz z załącznikami wymienionymi w druku wniosku.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych

ul. Jasnogórska 75

tel. 34 334 33 32

DODATKOWE INFORMACJE

Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli Wnioskodawca ma zaległości wobec PFRON lub w ciągu ostatnich trzech lat był stroną umowy z Funduszem rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy.

Podstawę dofinansowania ze środków PFRON stanowi umowa zawarta z Wnioskodawcą. Zakup sprzętu następuje po podpisaniu umowy. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę przed przyznaniem dofinansowania i zawarciem umowy.

Sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia osób z niepełnosprawnością  w sprzęt rehabilitacyjny.

KTO MOŻE UBIEGAĆ? Warunki przyznania pomocy

O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny może ubiegać się osoba z niepełnosprawnością, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:

– posiada aktualne: orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;

– jej miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty 50 % przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem” na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65 % przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku osoby samotnej;

- kwoty zmieniają się kwartalnie (ogłoszenie GUS) w zależności od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w danym kwartale.

– zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY

Sprawa jest załatwiana niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie oraz po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu w sprawie podziału otrzymanych środków.

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ

Wypełniony formularz wniosku

Do wniosku należy dołączyć:

– kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub równoważnego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenia wydanego przed dniem 01.01.1998 r. o zaliczeniu do jednej z trzech grup inwalidzkich albo orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym), a w przypadku dzieci do 16 roku życia kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał dokumentu do wglądu);

– informację o przewidywanym koszcie zakupu sprzętu – fakturę pro forma,

– zaświadczenie lekarskie określające rodzaj schorzenia i przewidywane efekty rehabilitacji na wnioskowanym sprzęcie, prowadzonej warunkach domowych.

Wniosek należy złożyć przed zamierzonym zakupem sprzętu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych

ul. Jasnogórska 75

tel. 34 334 33 32

DODATKOWE INFORMACJE

Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta z osobą z niepełnosprawnością. Zakup sprzętu następuje po podpisaniu umowy.

PODSTAWA PRAWNA

ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2011, Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) 

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002r., w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 926).

TRYB ODWOŁAWCZY

Tryb odwoławczy nie występuje.